Speakers

Chunyuan Li

Microsoft

Xiaohua Zhai

Google

Zongyuan Ge

Monash University

Ting Chen

Google

Mitchell Wortsman

University of Washington

Zifeng Wang

Northeastern University

Adrian Bulat

Samsung AI Cambridge

Shuai Yang

NTU Singapore

Shiori Sagawa

Stanford

Rinon Gal

Tel-Aviv University

Jim Fan

NVIDIA AI

Xuefeng Du

University of Wisconsin

Akari Asai

University of Washington

Ilya Chugunov

Princeton

Jack Hessel

Allen Institute for AI

Yidong Wang

Peking University

Junnan Li

Salesforce Research

Yinghao Xu

CUHK MMLab

Dan Hendrycks

Center for AI Safety

Boyi Li

NVIDIA Research

Sheng Shen

University of California, Berkeley